ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ಶಿಬಿರ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಸ್.ಐ.ಓ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅರ್ಜಿದಾರ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ಸದಸ್ಯರ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

SIO Karnataka Met with R Ashok, former deputy chief minister and presented Student manifesto

SIO Karnataka Met with R Ashok, former deputy chief minister and presented Student manifesto and discussed regarding various educational and student issues. Delegation also discussed on Raichur university, to which he assured his whole hearted support.